•  
  •  
 

Coal Geology & Exploration

Volume 49, Issue 1 (2021)

Table of Contents

PDF

Table of Contents
The Editors

Coal Geology, Mine Geology

PDF

Review on carbon neutralization associated with coal geology
SANG Shuxun, WANG Ran, ZHOU Xiaozhi, HUANG Huazhou, LIU Shiqi, and HAN Sijie

PDF

The evolution difference of macromolecular structures and its dynamic mechanism of coal macerals:Research status and prospect
CAO Daiyong, WEI Yingchun, WANG Anmin, WANG Lu, LIU Zhifei, QIN Rongfang, SHU Zhenyu, and CHEN Gaojian

PDF

Technologies and prospect of geological guarantee for intelligent coal mining
DONG Shuning, LIU Zaibin, CHENG Jianyuan, CHEN Baohui, DAI Zhenhua, and LI Dan

PDF

The main progress in the 13th five-year plan and the prospect of coal geology
JIA Jiancheng, GONG Zewen, JIN Dewu, LI Quanxin, and WU Yan

PDF

Sequence-paleogeography and coal accumulation of Lopingian in Guizhou Province
SHAO Longyi, HUA Fanghui, YI Tongsheng, GUO Lijun, and WANG Xuetian

PDF

Distribution and occurrence of uranium in coal and its migration behavior during the coal utilization
WANG Wenfeng, WANG Wenlong, LIU Shuangshuang, BAI Hongyang, WANG Yulong, DUAN Piaopiao, QIN Kemin, and CHEN Yilin

PDF

Experimental study on the influence of CO2 injection pressure on gas diffusion coefficient
ZHOU Xihua, HAN Mingxu, BAI Gang, LAN Anchang, and FU Zhihao

PDF

Chemical compositions and technological properties of low-rank coals in the south Shenfu mining area: Characteristics, relationship and practice
GUO Chen, WANG Shengquan, SHI Qingmin, QIAO Junwei, LI Huantong, ZHANG Weiguo, LI Jun, ZHANG Chi, WANG Xiaokang, and DU Fangpeng

PDF

The characteristics of pore structure and gas adsorption for water-immersion coal after drying
SI Leilei, XI Yujun, WANG Hongyang, WEN Zhihui, and WEI hpuwjp@163.com Jianping

Coal-measure Gas, Coal-hosted Minerals

PDF

Study on density of the supercritical methane
ZHANG Xinbin, SONG Dangyu, LI Yunbo, QI Yong'an, and FAN Shunli

PDF

Effects of alternating stress on casing damage mechanism
AN Fengchen, ZHANG Feiyang, YI Hao, and ZHANG Sui'an

PDF

Micro-pore structure and fractal characteristics of terrestrial shales: A case study of Shahezi Formation in Xujiaweizi Fault Depression
LIN Zizhi, LU Shuangfang, CHANG Xiangchun, LI Junqian, ZHANG Pengfei, ZHOU Nengwu, ZHANG Yu, WANG Junjie, and HUANG Hongsheng

Hydrogeology, Engineering Geology, Environmental Geology

PDF

Deep mining under safe water pressure of aquifer: Inheritance and innovation
YIN Shangxian, LIAN Huiqing, XU Bin, TIAN Wuzi, CAO Min, YAO Hui, and MENG Haopeng

PDF

Thoughts on mine water control and treatment in Yushen mining area
FAN Limin, SUN Kui, LI Cheng, NING Kuibin, and JI Ruijun

PDF

Variation law and estimation model of permeability coefficient in unconsolidated confined aquifer
CHEN Luwang, PENG Zhihong, WANG Yingxin, GE Rutao, and LI Ruirui

PDF

Design and implementation of mine water hazard monitoring and early warning platform
LIAN Huiqing, XU Bin, TIAN Zhentao, LIU Demin, YANG Yi, PAN Guangyi, and WANG Rui

PDF

Construction and application of remote service cloud platform for mine water hazard prevention and control
WANG Hao, DONG Shuning, QIAO Wei, JI Yadong, ZHU Kaipeng, ZHOU Zhenfang, NING Dianyan, and SHANG Hongbo

PDF

Investigation and simutation on the model and prevention technology of water inrush from roof bed separation
ZHANG Wenquan, WANG Zaiyong, WU Xintao, SHAO Jianli, LEI Yu, and WU Xunan

PDF

Experiment investigation on the influence of mixing effect on dispersion scale dependence
MA Ziqi, DAI Zhenxue, DONG Shuning, WANG Hao, and LIU Xiaoqian

PDF

Mechanism of water rock interaction in coal measure sandstone aquifer disturbed by grouting engineering: A case study of Taoyuan Coal Mine
GUO Yan, GUI Herong, WEI Jiuchuan, NI Jianming, CHENG Rongfa, PANG Yingchun, ZHANG Zhi, HONG Huang, HU Mancong, CUI Yali, LIANG Zhan, LI Jun, CHEN Jiayu, and LI Chen

Coal Geophysical Exploration, Mine Geophysical Exploration

PDF

Characteristics and distribution laws of electric potential response to mining failure of deep coal seam
WANG Enyuan, LI Zhonghui, NIU Yue, LIU Shengdong, SHEN Rongxi, LI Dexing, and ZHANG Xin

PDF

Unsupervised noise suppression method for depth network seismic data based on prior information constraint
CHEN Wenchao, LIU Dawei, WEI Xinjian, WANG Xiaokai, CHEN Dewu, LI Shuping, and LI Dong

PDF

Comprehensive testing research on floor damage characteristics of mining extra-thick seam in Jungar Coalfield
ZHANG Pingsong, LIU Chang, OU Yuanchao, SUN Binyang, XU Shi'ang, and LI Shenglin

PDF

Validity analysis of flow field method in detecting seepage vector distribution of earth-rock dam
DAI Qianwei, CUI Yongsheng, HAN Xingjin, LEI Yi, LI Jiepeng, and ZHU Zelong

Drilling Engineering

PDF

Research progress of drilling and borehole completion technologies in broken soft coal seam in underground coal mine
WANG Li, YAO Ningping, YAO Yafeng, WANG Yi, ZHANG Jie, FANG Jun, and WEI Hongchao

PDF

Research progress of laser drilling technology in coal petrography
WANG Yudan, LUO Yaokun, WEN Guojun, WU Lingling, GUAN Donglin, and YAO Zou