Most Recent Additions

PDF

Intelligent identification method of drilling fluid rheological parameters based on machine learning
LIU Changye, YANG Xianyu, CAI Jihua, WANG Ren, WANG Jianlong, DAI Fanfei, GUO Wanyang, JIANG Guoshe, and FENG Yang

PDF

Research on digital twin-driven tracking, positioning and collision detection method of excavating and anchoring equipment
YANG Wenjuan, ZHAO Dian, ZHANG Xuhui, CHEN Xin, ZHENG Xili, LIU Yanhui, ZHANG Ran, and WAN Jicheng

PDF

Development of remote control system for automatic drilling rig used in coal mine
DONG Hongbo, YAO Ningping, WANG Tianlong, MA Bin, and PENG Guangyu

PDF

Construction and analysis of a method for grading long-term vegetation carbon sink in waste dumps of an open-pit coal mine
YANG Fei, CUI Kuankuan, ZHANG Chengye, LI Jun, WANG Jinyang, DU Tianmeng, and ZHANG Haoran

PDF

Some reflections on the application of machine learning to research into the theoretical system of mine water prevention and control
YAO Hui, YIN Huichao, LIANG Manyu, YIN Shangxian, HOU Enke, LIAN Huiqing, XIA Xiangxue, ZHANG Jinfu, and WU Chuanshi

PDF

Exploring a fly ash-based grouting material for toughening through in situ polymerization of acrylamide
ZHANG Yuehong, WANG Xiaodong, WANG Hai, WU Boqiang, JI Zhongkui, ZHU Shibin, HAN Le, and FENG Longfei

PDF

Anti-channeling methods for coalbed methane production using L-type horizontal wells
LIU Zhan, ZHANG Qunxia, GENG Yuxin, LUO Dan, and WANG Minggang

PDF

Dynamic simulations and applicability evaluation of novel perforation techniques
BI Gang, YUAN Peijie, HAN Fei, FU Shuaishuai, WU Jiemin, and MA Ying

PDF

Geochemical characteristics and influencing factors of deep coalbed methane in the Linxing-Shenfu block
WU Peng, HU Weiqiang, LI Yangbing, MA Litao, LI Yong, ZHAO Fei, NIU Yanwei, CHEN Jianqi, LI Panpan, LIU Zaizhen, LI Chenchen, CAO Di, and LIU Cheng

PDF

BOTDR-based horizontal deformation monitoring of section coal pillars
CHAI Jing, HAO Hongru, YANG Jianfeng, GAO Dengyan, GAO Kuiying, CHEN Jianhua, YANG Lei, and LIU Zeyu

PDF

Evolutionary mechanisms and models of strain, porosity, and permeability of compacted broken coals
LI Lei, LU Shouqing, CHU Tingxiang, ZHONG Xiaoxing, LIU Chongyang, and REN Ting

PDF

Carbon microspheres in natural coke: Optical microscopic characteristics and their origin and implications
AN Yanfei, CHEN Kaixin, WANG Yaqiao, CHENG Shuo, HUANG Jian, HE Shuyang, and WANG Shengjian

PDF

Dynamic mechanisms of coal and gas outbursts based on a multi-zone combined coal model
LI Feng, WANG Chenchen, WANG Bo, JING Yadong, YAN Zhengxu, and ZHANG Minbo

PDF

A preliminary study of coalbed methane adsorption at fractal interfaces
JIN Yi, LI Yani, SONG Huibo, ZHAO Mengyu, YANG Yunhang, and CHEN Zenan

PDF

Table of Contents
The Editors

PDF

Exploring dynamic parameters and tooth structure of self-propelled borehole repairing drill bits
LIU Yong, LI Yang, WEI Jianping, YUAN Yongwang, DAI Shuo, and LI Linyu

*Updated as of 06/12/24.