•  
  •  
 

Coal Geology & Exploration

Volume 49, Issue 3 (2021)

Table of Contents

PDF

Table of Contents
The Editors

Special Issue Articles

PDF

Experimental study on multi-scale pore structure characteristics of tar-rich coal in Yushenfu mining area
SHEN Yanjun, WANG Xu, ZHAO Chunhu, WANG Shengquan, GUO Chen, SHI Qingmin, and MA Wen

Coal Geology, Mine Geology

PDF

Gas drainage borehole completion technology of directional long hole drilling with negative angle
MA Zan, CHEN Dongdong, XIE Hengxing, CHEN Tianzhu, WANG Bin, and JIA Bingyi

PDF

Effect of load on adsorption characteristics of remolded coal
DAI Juhua, WANG Zhaofeng, LI Xuechen, LI Yanfei, and YUE Jiwei

Coal-measure Gas, Coal-hosted Minerals

PDF

Hydrate reservoir physical properties response and high-pressure gas-water reverse penetration during deepwater oil and gas cementing
ZHENG Mingming, WANG Xiaoyu, ZHOU Kerui, WANG Kai, WANG Zhilin, DONG Gang, WEI Meng, LIU Tianle, and JIA Dongyan

PDF

Experimental study on the influence of coal-based CO2 geological storage on roof fracture conductivity
ZHU Shiliang, SHAO Liwei, ZHOU Xiaozhi, CAO Yutong, ZHANG Kun, and WANG Jiandong

Hydrogeology, Engineering Geology, Environmental Geology

PDF

Research on the evolution law of roadway surrounding rock fissure based on fractal dimension
DING Wanqi, MA Zhenqian, ZU Ziyin, XIE Hongfei, YANG Wei, and CHEN Chuan

PDF

Model tests on the red clay foundation reinforced by the natural coir fiber
LI Liangyong, MA Weidi, XIE Peng, CAO Qian, and HUANG Ruilong

Coal Geophysical Exploration, Mine Geophysical Exploration

PDF

Borehole-roadway seismic-while-mining tomography using correlation time difference
WANG Yunhong, WANG Baoli, CHENG Jianyuan, CUI Weixiong, and JIN Dan

PDF

Prediction model of coalbed methane content based on well logging parameter optimization
CHEN Tao, ZHANG Zhansong, ZHOU Xueqing, GUO Jianhong, XIAO Hang, TAN Chenyang, QIN Ruibao, and YU Jie

Drilling Engineering