•  
  •  
 

Coal Geology & Exploration

Volume 52, Issue 1 (2024)

Table of Contents

PDF

Table of Contents
The Editors

Overview and Progress

PDF

Major challenges of deep geothermal systems and an innovative development mode of REGS integrated with energy storage
HOU Zhengmeng, WU Xuning, LUO Jiashun, ZHANG Liehui, LI Zaoyuan, CAO Cheng, WU Lin, and CHEN Qianjun

Genetic Mechanism of Geothermal Resources

PDF

Thermal conductivity column of rocks and distribution characteristics of paleo-geothermal field in the Songliao Basin
TANG Boning, QIU Nansheng, ZHU Chuanqing, CHANG Jian, LI Xiao, HUANG Yue, YANG Junsheng, and FU Xiuli

PDF

Genetic mechanisms of hot dry rock geothermal resources in central Inner Mongolia
XIONG Bo, XU Hao, TANG Shuling, WANG Shejiao, FANG Chaohe, XIN Fudong, WU Jingjie, WEI Xiangquan, SONG Xuejing, and WANG Jinwei

PDF

Characteristics and genetic mechanism of geothermal reservoirs in the Neogene Guantao Formation, Qikou Sag
XIA Guochao, LOU Da, ZHAO Yanting, WANG Hui, DUAN Zhongfeng, SUN Xiaolin, ZHANG Feipeng, LUO Rong, and GE Jiacheng

PDF

Hydrochemistry characteristics and genesis mode of hot springs in the Luolou River basin, Yunnan, China
LUO Huan, LIU Zhennan, MA Yiqi, ZHANG Yunhui, TAO Lanchu, CHEN Qingsong, FU Dunkai, and WU Xiangchuan

Highly Efficient Techniques for the Development of Geothermal Energy

PDF

Influencing patterns of multiple factors on the heat transfer performance of moderately deep geothermal wells
HAN Yongliang, WANG Kaipeng, WANG Yijie, GOU Li, YANG Yanbin, LEI Yanzi, WU Fangli, and SHEN Hao

PDF

Effects of fracture distribution on heat extraction through CO2-EGS
ZHOU Qing, LIAO Jianxing, XU Bin, YAO Liang, ZHOU Haoyu, and ZHAO Quan

PDF

Long-term operation performance of medium-deep borehole heat exchangers in the Guanzhong area
ZHANG Zhibin, MA Zhendi, HAO Jianke, JIA Guosheng, KE Tingting, CHENG Chonghua, and JIN Liwen

PDF

A joint operation mode of multi-production wells for deep geothermal water exploitation
PING Yu, LI Fang, JI Wenqing, YUAN Xiaoying, QI Yufeng, DENG Xiaoying, and WANG Xinyi

Geothermal Mineralization