•  
  •  
 

Coal Geology & Exploration

Volume 48, Issue 2 (2020)

Table of Contents

PDF

Table of Contents
The Editors

Coal Geology, Mine Geology

PDF

Distribution and resource prospect of metal ore spots(deposits) in coal of different coal-forming ages in northern China
NING Shuzheng, HUANG Shaoqing, ZHANG Li, HUANG Wenhui, CAO Daiyong, YUAN Jianjiang, ZHANG Jianqiang, ZHU Shifei, YAN Deyu, and LIU Kang

PDF

Solid-liquid migration of molybdenum in stone coal and coal ash in southern Shaanxi
ZHANG Weiguo, LI Huantong, WANG Feng, YANG Fu, and TENG Jinxiang

PDF

Petrographic, quality characteristics and clean & efficient use of Jurassic coal in Ningdong coalfield
DU Fangpeng, LUO Zheng, QIAO Junwei, ZHAO Xiaochen, TAN Furong, LI Congcong, and FAN Qi

PDF

Changes of petrographic characteristics and quality of contact-metamorphosed coals in the Datong coalfield
MA Hongtao, SONG Xiaoxia, LI Kaijie, ZHAO Jingui, ZHANG Tianguang, and LIU Jianping

Coal-measure Gas, Coal-hosted Minerals

PDF

Effect of white rot fungi pretreatment on methane production from anaerobic fermentation of coal
ZHANG Huaiwen, HUANG Song, YAN Xiatong, ZHAO Shufeng, ZHANG Minglu, and XIA Daping

Hydrogeology, Engineering Geology, Environmental Geology

PDF

Dynamic evolution law of water accumulation range in coal mining subsidence area with high-level groundwater
CHEN Xiaoxie, ZHANG Wentao, ZHU Xiaojun, LIU Hui, ZHANG Min, SUN Aiguo, and YANG Xiaoyu

PDF

Application of MJS construction method in gravel layer and pile forming difference
ZHANG Yan, TIAN Zenglin, CAO Haidong, DANG Yakun, WANG Hai, LI Heping, and HAN Qiang

PDF

The microscopic fabric characteristics of biaxial compression test of typical argillaceous siltstone in Badong Formation
XIAO Zunqun, WANG Xin, TANG Dongsang, DONG Qiongying, JIANG Yinan, YANG Kai, CAO Tongtong, and DENG Zhen

PDF

Influencing factors of thermal conductivity of cementing materials for geothermal wells
ZHANG Hao, XU Shuanhai, YANG Yu, HAN Yongliang, ZHANG Weidong, and LI Yongqiang

Coal Geophysical Exploration, Mine Geophysical Exploration

PDF

Joint correction method of errors of MWD inclinometer in underground coal mine
QIAO Meiying, WANG Bo, XIAO Xuejun, XU Chengkuan, and YAN Shuhao

PDF

Progress in research of in-seam seismic exploration
GUO Yinjing, JU Yuanyuan, FAN Xiaojing, and ZHANG Jianhua

PDF

Research and application of mine distributed seismic advance detection system
DOU Wenwu, WEI Jinshan, JIAO Yang, YANG Gaofeng, and JI Zeyu

Drilling Engineering

PDF

Progress of drilling technologies and equipments for complicated geological conditions in underground coal mines in China
YAO Ningping, WANG Yi, YAO Yafeng, SONG Haitao, WANG Li, PENG Tao, and SUN Xinsheng