•  
  •  
 

Coal Geology & Exploration

Volume 48, Issue 3 (2020)

Table of Contents

PDF

Table of Contents
The Editors

Special Issue Articles

PDF

Water environment comprehensive forewarning for waterlogged area in Huainan based on Weber-Fechner law
PEI Wenming, ZHANG Hui, JU Changhua, YAO Suping, REN Yongle, MA Mengxiao, and QIU Kuanbiao

Coal Geology, Mine Geology

PDF

Physical simutation experiment investigation on hydraulic fracture propagation in high-dip coal seam
JIANG Wei, ZHANG Jun, ZHONG Jie, ZHAO Chen, TANG Zhuyun, LU Haibing, YI Xinbin, and WANG Hai

Coal-measure Gas, Coal-hosted Minerals

PDF

Production decline law and influencing factors of high-rank coal CBM wells
JIA Huimin; HU Qiujia; MAO Jianwei,; MAO Chonghao; LIU Chunchun; ZHANG Qing; and LIU Changping

PDF

Fracturing parameters analysis and productivity evaluation of vertical coalbed methane wells with nitrogen foam
LI Hengle, CAO Yunxing, ZHOU Dan, CHAI Xuezhou, LIU Tongji, FENG Peiwen, SHI Bin, and TIAN Lin

PDF

Hydrogeochemical evolution of No.15 coal seam and limestone K2 in southern Qinshui basin
LI Zhongcheng, WU Jianguang, WANG Jianzhong, WU Xiang, and LU Guojun

PDF

Surface efficient gas extraction mode based on full coverage of working face
FANG Jiawei, HAN Baoshan, ZHOU Jiajia, WANG Zhengxi, ZHANG Dingliang, LIU Jia, and XU Jianjun

PDF

Practice and understanding of multi-layer drainage of CBM wells in Liupanshui area
LIU Jiang, SANG Shuxun, ZHOU Xiaozhi, BI Caiqin, JIN Jun, and SHAN Yansheng

PDF

Effect of acidification on the microstructure and physical properties of shale
CHEN Liuyu, LI Xijian, SHEN Zhonghui, XU Shiqing, MA Shengxiang, and YIN Xin

Hydrogeology, Engineering Geology, Environmental Geology

PDF

Experiment of mesostructure and hydrologic characteristics of weakly cemented soft rocks in western China
ZHANG Jiafan, CHENG Shufan, WANG Huan, GAO Zhuang, ZHOU Feiwen, and ZHOU Hongwen

PDF

Fractal theory-based seepage model of Hershel-Bulkley fluid in porous medium
YANG Xian, LU Wei, JIN Xin, CHEN Juan, and FENG Xingfa

PDF

The law of soaking infiltration and collapse deformation in typical loess-paleosol series
ZHAO Jingang, LYU Yuanqiang, CHAO Jun, YANG Zhe, and XIA Meng

Coal Geophysical Exploration, Mine Geophysical Exploration

PDF

Suppression of multiple reflected refraction in shallow low-velocity zones by vertical combination of seismic sources
FU Yanning, CHANG Suoliang, ZHANG Sheng, LIU Zuiliang, YANG Yong, CHEN Qiang, LIU Bo, and XU Yuying

Drilling Engineering

PDF

Design and numerical simulation of multi-layer bit with extra-high matrix
SUN Qibin, SHEN Lina, YANG Gansheng, TIAN Guoliang, RUAN Hailong, and CHEN Xi