Most Popular Papers*

PDF

Exploring a fly ash-based grouting material for toughening through in situ polymerization of acrylamide
ZHANG Yuehong, WANG Xiaodong, WANG Hai, WU Boqiang, JI Zhongkui, ZHU Shibin, HAN Le, and FENG Longfei

PDF

Carbon microspheres in natural coke: Optical microscopic characteristics and their origin and implications
AN Yanfei, CHEN Kaixin, WANG Yaqiao, CHENG Shuo, HUANG Jian, HE Shuyang, and WANG Shengjian

PDF

Anti-channeling methods for coalbed methane production using L-type horizontal wells
LIU Zhan, ZHANG Qunxia, GENG Yuxin, LUO Dan, and WANG Minggang

PDF

A preliminary study of coalbed methane adsorption at fractal interfaces
JIN Yi, LI Yani, SONG Huibo, ZHAO Mengyu, YANG Yunhang, and CHEN Zenan

PDF

Intelligent identification method of drilling fluid rheological parameters based on machine learning
LIU Changye, YANG Xianyu, CAI Jihua, WANG Ren, WANG Jianlong, DAI Fanfei, GUO Wanyang, JIANG Guoshe, and FENG Yang

PDF

Dynamic mechanisms of coal and gas outbursts based on a multi-zone combined coal model
LI Feng, WANG Chenchen, WANG Bo, JING Yadong, YAN Zhengxu, and ZHANG Minbo

* Based on the average number of full-text downloads per day since the paper was posted.