•  
  •  
 

Coal Geology & Exploration

Volume 52, Issue 2 (2024)

Table of Contents

PDF

Table of Contents
The Editors

Overview and Progress

PDF

Outcomes and implications of pilot tests for deep coalbed methane production on the eastern margin of the Ordos Basin
NIE Zhihong, XU Fengyin, SHI Xiaosong, XIONG Xianyue, SONG Wei, ZHANG Lei, LIU Ying, SUN Wei, FENG Yanqing, LIU Shirui, YAN Xia, SUN Xiaoyi, and WU Mansheng

PDF

Exploration and exploitation of deep coalbed methane in the Baijiahai uplift, Junggar Basin: progress and its implications
LAN Hao, YANG Zhaobiao, CHOU Peng, WANG Bin, LIU Changqing, LIANG Yuhui, and WANG Yuqiang

PDF

Deep coalbed methane production technology for the eastern margin of the Ordos Basin: Advances and their implications
ZENG Wenting, XU Fengyin, ZHANG Lei, SUN Weiwei, WANG Qian, LIU Yinhua, YU Lizhu, JI Liang, ZENG Quanshu, and ZHANG Kang

Foundational Theory and Evaluation

PDF

Differences in geological conditions of deep and shallow coalbed methane and their formation mechanisms
XU Hao, TANG Dazhen, TAO Shu, LI Song, TANG Shuling, CHEN Shida, ZONG Peng, and DONG Yu

PDF

Occurrence mechanism, environment and dynamic evolution of gas and water in deep coal seams
LI Yong, XU Lifu, LIU Yu, WANG Ziwei, GAO Shuang, and REN Ci

PDF

Effects of depth on gas-bearing properties of coal reservoirs and their coupling relationships with coalbed methane accumulation
CHEN Shida, HOU Wei, TANG Dazhen, LI Xiang, XU Hao, TAO Shu, LI Song, and TANG Shuling

PDF

Deep coalbed methane resources in the Shenmu-Jiaxian block, Ordos Basin, China: Geological characteristics and potential for exploration and exploitation
LI Guoyong, YAO Yanbin, WANG Hui, MENG Lingjian, LI Peijie, ZHANG Yongchao, WANG Jianwei, and MA Limin

PDF

Enrichment and accumulation patterns and favorable area evaluation of deep coalbed methane in the Fugu area, Ordos Basin
GUO Guangshan, XU Fengyin, LIU Lifang, CAI Yidong, QIN Wei, CHEN Zhaohui, DENG Jimei, and LI Zhuolun

PDF

Deep coal reservoirs in the Ningwu Basin: Geothermal field characteristics and their effects on gas-bearing properties
XI Zhaodong, TANG Shuheng, LIU Zhong, QU Xiaorong, ZHANG Pengbao, SU Yufei, and ZHANG Qian

PDF

Potential for the production of deep to ultradeep coalbed methane resources in the Upper Permian Longtan Formation, Sichuan Basin
MING Ying, SUN Haofei, TANG Dazhen, XU Liang, ZHANG Benjian, CHEN Xiao, XU Chang, WANG Jiaxian, and CHEN Shida

PDF

A calculation model of free gas saturation in deep coalbed methane reservoirs and its application
SHI Juntai, CAO Jingtian, XU Fengyin, XIONG Xianyue, HUANG Hongxing, SUN Zheng, JIA Yanran, MA Shurui, ZHENG Haohang, DENG Ting, LI Jing, and LI Xiangfang

Key Technologies and Demonstration

PDF

Multi-round diverting fracturing technology and its application in deep coalbed methane in the Daning-Jixian block
XIONG Xianyue, ZHEN Huaibin, LI Shuguang, WANG Hongna, ZHANG Lei, SONG Wei, LIN Hai, XU Fengyin, LI Zhongbai, ZHU Weiping, WANG Chengwang, and CHEN Gaojie

PDF

Underground coal gasification: Overview of field tests and suggestions for industrialization
DONG Zhen, CHEN Yanpeng, KONG Lingfeng, WANG Feng, CHEN Hao, XUE Junjie, ZHANG Mengyuan, CHEN Shanshan, ZHAO Yufeng, YU Yueyu, GONG Wanxing, SUN Hongliang, and WANG Xinggang