•  
  •  
 

Coal Geology & Exploration

Volume 47, Issue 3 (2019)

Table of Contents

PDF

Table of Contents
The Editors

Special Issue Articles

Coal Geology, Mine Geology

PDF

Study on the biodegradation of guanidine gum by methanogens in coal seam
LI Yunsong, GUO Hongyu, FU Chaoyong, ZHAO Guojun, and XIA Daping

Coal-measure Gas, Coal-hosted Minerals

PDF

Experiment on methane displacement in coalbed by supercritical carbon dioxide
WU Di, LIU Xueying, SUN Keming, XIN Liwei, and MIAO Feng

PDF

Effects of pressure drop funnels model of different shapes on CBM well productivity
HU Haiyang, JIN Jun, ZHAO Lingyun, CHEN Jie, and GU Jiaoyang

Hydrogeology, Engineering Geology, Environmental Geology

PDF

Diffusion ability of contaminants of coal gangue leachate in geosynthetic clay liners
DONG Xingling, DONG Shuning, ZHOU Zhenfang, WANG Qiangmin, and LIU Ji

PDF

The seepage characteristics of a single well dewatering from an unconfined aquifer bottom
LI Yang, WANG Wenxue, XIAO Hang, SUN Yi, WANG Yun, and DI Mengna

PDF

Effect of clay content on shear strength of loess
WANG Li, LI Xi'an, HONG Bo, DU Shaoshao, ZHANG Hangbo, and ZHAO Ning

Coal Geophysical Exploration, Mine Geophysical Exploration

PDF

Development of high temperature borehole inclinometer
QU Zhaogui, GONG Mingmao, ZHOU Ce, and WANG Guangzhai

Drilling Engineering