•  
  •  
 

Coal Geology & Exploration

Volume 50, Issue 9 (2022)

Table of Contents

PDF

Table of Contents
The Editors

Overview and Progress

PDF

Typical coalbed methane (CBM) enrichment and production modes under the control of regional structure and evolution
JU Yiwen, QIAO Peng, WEI Mingming, LI Xin, XU Fengyin, FENG Guorui, LI Yong, WU Caifang, CAO Yunxing, LI Guofu, HAN Yuming, LI Zhen, LU Zhigang, and JIANG Lei

PDF

Coal measures superimposed gas reservoir and its exploration and development technology modes
SANG Shuxun, ZHENG Sijian, YI Tongsheng, ZHAO Fuping, HAN Sijie, JIA Jinlong, and ZHOU Xiaozhi

PDF

Development characteristics and enlightenment of Eagle Ford deep shale gas reservoirs in North America
YU Rongze, WANG Chenghao, ZHANG Xiaowei, HU Zhiming, SUN Yuping, GUO Wei, DUAN Xianggang, and WANG Meizhu

PDF

Key technology and engineering demonstration for cascade utilization of gas in key coal mining areas of Shanxi Province, China
LI Guofu, LI Chao, HUO Chunxiu, YAN Zhiming, ZHANG Diankun, WANG Chaoshuai, and WANG Zheng

Foundational Theory and Evaluation

PDF

Stress sensitivity characteristics and control mechanism of different coal rank reservoirs
SUN Fenjin, YANG Jiaosheng, WANG Meizhu, SUN Bin, ZHANG Jidong, ZHAO Yang, and DENG Ze

PDF

Reservoir forming characteristics and favorable area evaluation of deep coalbed methane in Daning-Jixian Block
LI Shuguang, WANG Chengwang, WANG Hongna, WANG Yubin, XU Fengyin, GUO Zhidong, and LIU Xinwei

PDF

Analysis on influencing factors of single/multi-layer development of coalbed methane field: A case study of Baode Block
ZHANG Lei, XU Fengyin, LI Ziling, ZHANG Wei, HOU Wei, ZHANG Qingfeng, ZHANG Wen, FAN Hongbo, and LI Yongchen

PDF

CO2 adsorption of anthracite with different moisture contents and its implications for geological storage
ZHANG Jinchao, SANG Shuxun, HAN Sijie, ZHANG Fengbi, XU Ang, and LIU Qishan

PDF

Formation pressure calculation of tight sandstone gas reservoir based on material balance inversion method
WU Nan, SHI Shi, ZHENG Shiqi, ZHAO Haoyang, WANG Hongya, and TONG Jiangnan

Key Technologies and Demonstration

PDF

Damage mechanism of CBM reservoirs and double-layered screen pipes in the horizontal well completion
XIAN Bao'an, ZHANG Long, HA ERHENG Tu’ersong, YU Peng, WANG Kai, ZHANG Yafei, ZHANG Yang, WANG Sanshuai, and LI Zongyuan

PDF

Reservoir properties and gas production difference between No.15 coal and No.3 coal in Zhengzhuang Block, southern Qinshui Basin
ZHANG Cong, LI Mengxi, FENG Shuren, HU Qiujia, QIAO Maopo, WU Dingquan, YU Jiasheng, and LI Kexin

PDF

Acid fracturing technology of deep CBM wells and its field test in Daning-Jixian Block
LIU Changsong, ZHAO Haifeng, CHEN Shuai, ZHEN Huaibin, and WANG Chengwang